Co to jest NET?

NET jest apostolatem, którego głównym celem jest wspomaganie katechizacji i formacji religijnej dzieci w wieku 5-11 lat. Jego podstawowym założeniem jest to, że dzieci poznają prawdy wiary katolickiej, uczą się modlitwy i przyswajają sobie zasady postępowania zgodnego z duchem wiary, w sposób dla siebie najbardziej naturalny — poprzez aktywność i zabawę dostosowaną do własnego wieku.

Zajęcia formacyjne NET odbywają się według programu, który zakłada rozwój integralny tj. rozwój ducha, umysłu i ciała. Poprzez aktywność dopasowaną do wieku, dzieci, w naturalny sposób, wkraczają w życie duchowe, rozwijają się intelektualnie, emocjonalnie i fizycznie. Zajęcia NET odbywają się środowisku najbardziej dla dzieci przyjaznym tj. w rodzinie i wśród przyjaciół.

W wielu krajach spotkania NET prowadzone są w niewielkich grupach (4-8 dzieci), które w łatwy sposób poprowadzić może osoba (mama, tata, starsza siostra lub brat) nie posiadająca przygotowania pedagogicznego. Zajęcia NET prowadzone są zwykle przez rodziców dla swoich dzieci lub dzieci rodzin zaprzyjaźnionych. W Krakowie i w Nowym Sączu istnieją większe grupy prowadzone, przez mamy-nauczycielki. Grupa krakowska spotyka się w budynku Prywatnej Szkoły Podstawowej. W Nowym Sączu grupa prowadzona jest przez rodziców w jednym z rodzinnych domów dziecka. Spotkania odbywają się cyklicznie (raz na miesiąc) według prostego programu opartego w dużej mierze na rytmie roku liturgicznego. Poprzez wspólną i indywidualną modlitwę, wspólne zabawy i proste zobowiązania, dzieci uczą się jak być aktywnymi członkami Kościoła, prawdziwymi apostołami Jezusa Chrystusa i dobrymi przyjaciółmi wobec siebie nawzajem.

Dlaczego NET?

Dzieci są przyszłością Kościoła. Dzisiejszy świat (styl życia, telewizja, reklama, środowisko szkolne) oddziałuje bardzo silnie na psychikę naszych dzieci. W jego oddziaływaniu trudno jednak znaleźć elementy wspomagające rozwój duchowy i religijny. Dominuje opinia, że przekaz ten kształtuje postawy konsumpcyjne i indywidualistyczne, w których zakłóceniu ulegają relacje z innymi ludźmi i samym Bogiem.

Wiele dzieci już w wieku 10-12 lat ma zakorzenione negatywne stereotypy zachowania i postępowania wpojone przez telewizję, gry komputerowe lub grupę rówieśniczą. Dlatego założeniem apostolatu NET jest tworzenie rodzinnego i przyjaznego środowiska rozwoju duchowego, w którym dzieci odnajdują atrakcyjną formę nauki prawd wiary, drogę przyjaźni z Jezusem Chrystusem i żywe doświadczenie Kościoła powszechnego. Przykład rówieśników, którzy w tej samej grupie uczestniczą w modlitwie i zabawach, którzy podejmują te same zobowiązania będące wyrazem miłości do Boga i bliźniego, jest stymulującym czynnikiem wzrostu duchowego. W sposób pozytywny jest tu wykorzystywana naturalna potrzeba akceptacji grupy rówieśniczej.

To wszytko daje podstawę do dalszego rozwoju, w którym dzieci, w sposób bardziej świadomy, będą mogły przeciwstawiać się negatywnym wpływom i wybierać w świecie dobro. Program NET jest również znakomitym czynnikiem konsolidującym wokół wspólnych wartości całą rodzinę i jej otoczenie. Rodzice mają naturalną okazję nie tylko przekazywać swoje doświadczenie wiary ale również w tej wierze wzrastać.

Jak przystąpić do NET?

Wystarczy zgłosić do regionalnego dyrektora NET chęć uczestnictwa w programie. Nie jest wymagane formalne członkostwo w żadnej organizacji albo ruchu. Zgłoszenie umożliwia przekazywanie materiałów do zajęć oraz informowanie o wspólnych wydarzeniach.

Jak zorganizować grupę NET?

Każdy rodzic, któremu leży na sercu formacja religijna jego dzieci może zorganizować i prowadzić grupę NET. Grupa NET może składać się z dzieci zaprzyjaźnionych rodzin albo można założyć grupę NET przy szkole lub parafii. Szczególnie cenne jest, jeśli grupy NET powstające w parafii koordynują swoje działania poprzez konsultację z księdzem proboszczem — daje to dodatkowe możliwości ukazywania piękna i powszechności Kościoła.

Jak prowadzić zajęcia NET?

Zajęcia NET prowadzi się według przygotowanego programu tak, aby rodzic nie musiał ze spotkania na spotkanie angażować się dodatkowo w planowanie spotkania. Wystarczy przed spotkaniem zapoznać się z materiałami oraz przygotować najprostsze pomoce. W ciągu roku szkolnego organizowane będą warsztaty NET dla osób chętnych do prowadzenia grup.

Jak uzyskać materiały?

Materiały przesyłane są pocztą elektroniczną, można je pobrać ze strony internetowej lub można zamówić wysyłkę pocztą tradycyjną.

Jak uzyskać więcej informacji?

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:
Krystyna Cempla,
Dyrektor Regionalny NET
tel.: (012)-267-47-93
kom.: 602 649787
e-mail: krystyna.cempla@net-polska.org

NET jako organizacja

NET jest międzynarodową organizacją, obecną w krajach Europy i obu Ameryk, której celem jest promocja i wspieranie formacji katolickiej dzieci od najmłodszych lat.

W ramach organizacji, nadrzędnemu celowi kształtowania osobowości i integralnego rozwoju dzieci podporządkowane zostały działania związane z opracowywaniem metodyki, programów spotkań, produkcją materiałów pomocniczych oraz pozyskiwaniem środków finansowych na realizację celów.

Organizacyjna forma działania nie przesłania apostolskiego charakteru przedsięwzięcia gdyż jest ono otwarte na każdego, kto zechce skorzystać z opracowanej metodologii i materiałów.

NET jest jednym apostolatów rozwijanych w ramach szerszej organizacji, której animatorami są członkowie ruchu Regnum Christi.   Skupia się ona na działaniach apostolskich, których jednoznacznym celem jest wspomaganie integralnego rozwoju i formacji katolickiej każdego człowieka niezależnie od wieku i pozycji społecznej. Wszystkie podejmowane działania realizowane są w służbie Kościoła i pod duszpasterską opieką księży Legionistów Chrystusa.

Legioniści Chrystusa przybyli do Polski w 1994 r. na prośbę Papieża Jana Pawła II i na osobiste zaproszenie kardynała Franciszka Macharskiego. Od tej pory realizują aktywną pracę apostolską głównie w dziedzinie formacji duchowej młodzieży.